Dołącz do nas. Zapraszamy!
                międzynarodowej sieci współpracy kooperacyjnej
                                 w typie klastra sieciowego pod nazwą
                                           “Pevich Consulting Network”

§  1
Misja

Międzynarodowa sieć współpracy kooperacyjnej pod nazwą “Pevich Consulting Network” (akronim PeKonNet), zwana dalej “Klastrem” jest dobrowolnym porozumieniem osób, instytucji, szkół, organizacji i samorządów, zwanych “Uczestnikami”, którzy w oparciu o własne interesy i potencjał gospodarczy, działając wspólnie i w sposób zorganizowany, promują, inicjują i realizują międzynarodową wymianę idei, wiedzy i kapitału w celach komercyjnych, intelektualnych i społecznych między krajami Unii Europejskiej, Polską a krajami Wspólnoty Niepodległych Pa
ństw.

§  2
Siedziba i teren działania Klastra

1. Siedzibą Klastra jest adres jego Lidera, wskazany wkrótce na stronie internetowej http://pevich.net.
2. Terenem działania Klastra są kraje Unii Europejskiej, Polska i kraje Wspólnoty Niepodległych Pa
ństw.

§  3
Przedmiot działania

Przedmiotem działania Klastra jest realizacja wspólnych projektów gospodarczych i spo­łecznych, jak:
    1) lokalne inkubatory wymiany międzynarodowej,
    2) misje handlowe,
    3) wystawy,
    4) konferencje,
    5) współpraca organizacji, szkół i samorządów.

§  4
Cele Klastra

Klaster powołuje się w celu:
    1) zwiększenia konkurencyjności gospodarczej przedsiębiorców małych i średnich na terenie działania Klastra przy pomocy osób, instytucji, szkół i organizacji poprzez wspólne i zorganizowane działanie proinnowacyjne i proeksportowe w oparciu o potencjał intelektualny i komercyjny jego uczestników,
    2) intensyfikacji działa
ń na rzecz współpracy szkół i samorządów -
pomiędzy krajami UE i Polską a krajami WNP.

§  5
Zasady działania Klastra

1. Uczestnictwo w Klastrze:
    1) jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich osób, instytucji, szkół, organizacji i samorządów;
    2) bazuje na potencjale intelektualnym i gospodarczym jego uczestników, którzy kie­rując się własnymi interesami, podejmują prace w zakresie przedmiotu działania Klastra z innymi uczestnikami za zgodą i wiedzą Lidera oraz według procedur przez niego ustalonych;
    3) oparte jest na porozumieniu o wspólnym działaniu poszczególnych uczestników Klastra z Liderem w formie umów konsorcjalnych.
2. W umowach określona zostanie rola, prawa i obowiązki stron, uczestników Klastra, w tym: zakres i sposób działania oraz korzyści gospodarcze w danej transakcji z uwzględnieniem bezpie­cze
ństwa obrotu gospodarczego.
3. Poszczeg
ólne transakcje będą rozliczane w dolarach amerykańskich za pośrednic­twem banku wyznaczonego przez Lidera.
4. Klaster jest porozumieniem finansowanym przez jego uczestników, toteż naczelną zasadą porozumienia jawi się finansowanie własnych korzyści w przyszłości przez jednych uczestników na rzecz innych uczestników, którzy do uzyskania tych korzyści przyczynić mają się teraz.
5. Korzyścią w rozumieniu Klastra będzie powzięta współpraca gospodarcza, intelektualna i społeczna, a pożytki z jej wdrożenia będą rozdzielane umownie pomiędzy uczestników, którzy do danej korzyści się przyczynili.
6. Uczestnictwo i działanie w Klastrze oparte jest na zaufaniu i wierze w sens współ­pracy transgranicznej, dlatego wszystkie ujawnione pośrednio lub bezpośrednio porozu­mienia uczestników pomiędzy sobą bez wiedzy i zgody Lidera traktowane będą jak zerwa­nie umowy z Klastrem, co skutkować może roszczeniem Lidera o odszkodowanie, również w zakresie korzyści gospodarczych utraconych w następnych dwóch latach według wyceny z okresu poprzedzającego.


§  6
Forma prawna

1. Zasady działania Klastra reguluje niniejszy statut uchwalony przez Grupę Inicjatyw­ną.
2. Klaster nie posiada osobowości prawnej i korzysta z osobowości prawnej Lidera, który działa jako strona w transakcjach z osobami trzecimi w Klastrze i poza nim.
3. Klaster jest powołany na czas nieoznaczony.
4. Statut może być zmieniony w dowolnym czasie przez Grupę Inicjatywną, przy czym o dokonanych zmianach należy niezwłocznie poinformować uczestników Klastra na drodze elektronicznej i formalnej.
5. Zmiana statutu może być powodem wystąpienia uczestnika z Klastra.
6. Wszelkie spory, których polubownie rozwiązać się nie da, poddane zostaną rozstrzy­gnięciu na prawie polskim przed sądem powszechnym w Bydgoszczy, Polska.
7. Lider nie odpowiada za szkody osób trzecich, wywołane bez jego wiedzy i udziału.
8. Statut jest nierozłączną częścią każdej umowy z Liderem Klastra.

§  7
Uczestnicy Klastra

1. Klastrem kieruje Lider, który organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę Klastra oraz powołuje do współpracy Koordynatorów.
2. Koordynator organizuje działania Klastra na wyznaczonym terenie we własnym kraju w relacji horyzontalnej, transgranicznej z Liderem. Koordynatorem może być przedsiębiorca parający się usługami: doradczymi, prawnymi, rachunkowymi, marketingo­wymi, translacyjnymi, turystycznymi, obrotu nieruchomości i innymi. Powinien dyspono­wać  udokumentowaną wiedzą o gospodarce, być otwartym na kontakty handlowe, w tym z zagranicą, a także posiadać biuro handlowe, sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do internetu, stronę internetową oraz samochód. Ma prawo - za wiedzą Lidera - dobierać do współpracy Partnerów.
3. Partner na równi z Koordynatorem bierze udział w działaniach Klastra, choć do
ń w podporządkowaniu i wyłącznie na terytorium rodzimego kraju w układzie wertykalnym. Może nim być przedsiębiorca zajmujący się usługami: doradczymi, prawnymi, rachunkowymi, marketingowymi, translacyjnymi, turystycznymi, obrotu nieruchomości i innymi.
4. Lider, Koordynator i Partner mają prawo i obowiązek pozyskiwania do Klastra in­nych uczestników Beneficjentów i uczestników Honorowych, jak również klientów, potencjalnie mogą­cych skorzystać z usług Klastra.
5. Beneficjent jest producentem lub hurtownikiem zainteresowanym rozwinięciem wy­miany międzynarodowe
j za przyczyną Klastra.
6. Uczestnik Honorowy to instytucja, szkoła, organizacja, samorząd branżowy lub terytorialny, która przyczynia się do promocji idei Klastra i pomaga w jego rozwoju.

§  8
Organy Klastra

Organami Klastra są:
    1) Grupa Inicjatywna,
    2) Rada Programowa Klastra

§  9
Grupa Inicjatywna

1. W celu zwiększenia konkurencyjności własnej w dziedzinach, które sami uprawiają jako przedsiębiorcy, jak usługi doradztwa ekonomiczno-prawnego, usługi adwokackie i usługi translacyjne, powołano Grupę Inicjatywną do budowy Klastra w relacji Polska - kra­je WNP.
2. Grupę Inicjatywną Klastra stanowią upoważnieni przedstawiciele jego uczestników:
    1) Pevich Consulting, spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul. Nakielska 162/2, Pol­ska,
    2) Kancelarii Adwokackiej, Witold Balas w Radomsku, ul. Prymasa Wyszy
ńskie­go 8/12 m 2, Polska,
    3) Biura Tłumacza Przysięgłego, Ryszard Żukowski w Bydgoszczy, ul. Piórka 1-7, Polska.
3. Grupa Inicjatywna powołuje Lidera Klastra na czas nieoznaczony, którym jest Pevich Consulting, spółka z o.o.
4. Grupa Inicjatywna ma prawo zaprosić do swego grona każdą osobę, którą uzna za pożyteczną dla rozwoju  Klastra.
5. Każdy z członków Grupy Inicjatywnej ma prawo pełnienia funkcji Koordynatora na dowolnym obszarze działania z obowiązkiem zawierania umów szczegółowych z Liderem.
6. Grupa Inicjatywna zbiera się jeden raz na kwartał w siedzibie Klastra w celu dokona­nia oceny bieżącej działalności Klastra, w tym rozpatrzenia skarg, uwag i wniosków uczestników, a protokoły ze spotka
ń dostarczane będą Koordynatorom na drodze elektronicznej.

§  10
Rada Programowa

1. Rada Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Klastra.
2. Członkami Rady programowej są:
    a) członkowie Grupy Inicjatywnej,
    b) Lider Klastra,
    c) wiodący Koordynatorzy i Beneficjenci z krajów uczestników Klastra,
    d) zaproszeni uczestnicy Honorowi.
3. Rada Programowa zbiera się jeden raz w roku w siedzibie wiodącego Koordynatora.
4. Wyboru wiodącego Koordynatora i Beneficjenta dokonuje Grupa Inicjatywna na podstawie efektów komercyjnych z okresu poprzedzającego.
5. Protokoły z posiedze
ń Rady Programowej publikowane są na stronie internetowej Klastra

§  11
Postanowienia końcowe

Autorem projektu Klastra jest Piotr Drożniakiewicz, który rzecz zgłosił publicznie w dniu 25 listopada 2008 roku na konferencji pn. “Razvitje vneshneekonomicheskich sviazej: novyje vozmozhnosti i instrumenty razvitja eksporta, poiska delovych partnerov, privlechenije investicij" w Mi
ńsku na Białorusi.
Lider pokrywa nakłady związane z organizacją Klastra z własnych środków finansowych.
Lider ma prawo do ubiegania się i przyjmowania dotacji i subwencji na działania związane z organizacją i rozwojem Klastra oraz wydatkowania ich na te cele.

Bydgoszcz, 15 listopada 2008 roku
Będzie nam bardzo miło!
Zachęcamy:
Statut
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Pobierz darmowy
urywek
Reklama
Proponujemy:
         Reklama
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Znajdź finansowanie:
Business angels, Capital venture, Join venture 
albo partnera do biznesu!