W imieniu i na rzecz Twoją - zawsze solidnie i skutecznie!
Wszystkie kraje, w tym i Białoruś, przeżywają kłopoty budżetowe. Jednym ze sposobów na poprawienie zasobności budżetu białoruskiego jest wyprzedaż państwowych nieruchomości w całości lub w części, choć głównie idzie o pozyskanie zagranicznych inwestorów.

Od 25 lutego 2008 roku na Bia­łorusi można nabyć nie tylko nie­rentowne gospodarstwo rol­ne, lecz także każde inne nieren­towne przedsiębiorstwo. Poten­cjalnym inwestorom przyznaje się możliwość zakupu nierentowne­go przedsiębiorstwa jako komplek­su majątkowego, jednocześnie z prawem zawarcia umowy dzier­żawy gruntu, na którym jest położone przedsiębiorstwo.

Sprze­daż odbywa się w formie przetar­gu, z obowiązkiem przedstawienia przez kupującego projektu inwe­stycyjnego, który przeszedł eks­pertyzę pa
ństwową. Cena począt­kowa sprzedawanego przedsię­biorstwa jest ustalana w wysoko­ści 20% jego wartości szacunko­wej na dzień l stycznia bieżącego roku.   Więcej: Lilia Własowa

Wiele inwestycji na sprzedaż rozpowszechniana jest na stronie internetowej  Pa
ństwowego Komitetu ds. Nieruchomości Republiki Białoruś,  który również okresowo rozpowszechnia drukowane biuletyny  informacyjne w tym zakresie, i które znajdują się w naszym posiadaniu.

Całkiem spora ilość propozycji inwestycyjnych pozostaje w zasobach obwodowych komitetów wykonawczych do dyspozycji władz lokalnych.

Udało się nam pozyskać do współpracy specjalistów białoruskich, którzy pomogą wybrać odpowiedni obiekt, właściwie ocenić wybraną, bądź wskazaną inwestycję oraz tak sformułować umowę kupna, aby w przyszłości nie pojawiły się niespodzianki z interpretacją białoruskiego prawa.


Perspektywicznymi obszarami współpracy gospodarczej są między innymi energetyka, transport, budownictwo, ochrona środowiska, współpraca w sektorze bankowo-ubezpieczeniowym, współpraca służb celnych i granicznych, certyfikacja, mała i średnia przedsiębiorczość, turystyka. Główne regiony rozwoju turystyki po obu stronach granicy obejmują przede wszystkim Puszczę Białowieską i region Kanału Augustowskiego.

Tak rzecz ocenia   Ministerstwo Gospodarki,  gdzie 1 lipca 2008 roku odbyło się specjalne  seminarium na tematy białoruskie.

Zgodnie z białoruskim prawem przedsiębiorstwa z inwestycjami  zagranicznymi mogą być tworzone w formie:
                                                     
                                                             spółki z o.o.,
                                                          spółki akcyjnej,
                                   spółki z dodatkową odpowiedzialnością,
                                 prywatnego przedsiębiorstwa unitarnego.

Kapitał początkowy w spółce może być wniesiony w formie pieniężnej lub w postaci aportu rzeczowego, którego wartość wycenia rzeczoznawca. Istnieje możliwość wnoszenia kapitału założycielskiego w ratach, pod warunkiem, że w pierwszym roku działalności spółka wpłaci co najmniej połowę jego wartości. Do pełnej wysokości kapitał trzeba uzupełnić w ciągu dwóch lat od chwili powołania spółki. Zapis o takim sposobie wnoszenia kapitału początkowego musi jednak znaleźć się w umowie spółki.

Gospodarka białoruska jest mało konkurencyjna, a absorbcja innowacji minimalna. Wiele towarów, wbrew oczekiwaniom rządzących, nie znajduje odbiorców i zalega w magazynach. Toteż w obliczu kryzysu pojawiają się nawet sugestie o stworzeniu specjalnych  barier celnych dla importu.

Fakt postępującego wiązania się gospodarek białoruskiej i rosyjskiej powoduje, że Białoruś, położona niedaleko od Polski, z niezłą kadrą pracowniczą, może być znakomitym miejscem również dla ekspansji gospodarczej do Rosji, a wkrótce do Kazachstanu.

Jednak należy tam najpierw zaistnieć!


                  Serdecznie zapraszamy do kontaktu i
                udziału w naszych misjach handlowych!
Będzie nam bardzo miło!
Zachęcamy:
Inwestycje na Białorusi
Informujemy:
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Pobierz darmowy
urywek
Reklama
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Sfinansuj
swoją spółkę zagraniczną niezwykle korzystnym kredytem
Warto!