Łączymy ludzi, przedsiębiorstwa i miasta na Białorusi, Ukrainie i w Polsce
Będzie nam bardzo miło!
Inwestycje w Słonimie
na Białorusi
Zachęcamy:
Białoruś jest krajem niedoinwestowanym, pełnym szans gospodarczych. Prawdziwa konkurencja na rynku występuje w niewielkim zakresie, a istniejące ceny na większość produktów nie różnią się dużo od polskich. I dzieje się to w sytuacji niższych kosztów robocizny, energii i występujących licznie przedmiotowych zwolnień podatkowych...

Czy skonstatować można zatem, że uzyskiwane dochody przez przedsiębiorców białoruskich muszą być relatywnie większe od tych, które uzyskują polscy przedsiębiorcy w Polsce, przynajmniej w sferze prywatnej przedsiębiorczości? To bardzo prawdopodobne!

Jeśli zatem jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Problemem Białorusinów są pieniądze na inwestycje. Banki udzielają kredytów krótkoterminowych i na wysoki procent, a lokalne władze ograniczonego wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy. Zatem rodzima przedsiębiorczość nie ma szans na rozwój w oczekiwanym przez władze tempie. Bowiem tego typu środki pozwalają jedynie na uruchomienie niewielkich przedsięwzięć przemysłowych wielkości rzemieślniczej, a inwestycje w prywatny handel nie są popierane przez władze białoruskie.

Białorusinom brakuje wiedzy o nowych technologiach i kompetentnych partnerach do współpracy, którzy osiągalni są na targach i seminariach branżowych, głównie w krajach z grupy G-8.  Dla małych i średnich przedsiębiorców prywatnych na Białorusi to bardzo droga i ryzykowna wyprawa w nieznane.
Z kolei kierownictwa dużych podmiotów uspołecznionych nie są zainteresowane podjęciem jakiegokolwiek ryzyka inwestycyjnego samodzielnie z obawy o utratę pracy w przypadku niepowodzenia, które na Białorusi niejedno ma imię. Ale na targi jeżdżą, jak na sponsorowane wycieczki...

I tak tworzy się zaklęte koło niemożności białoruskiej i zarazem powstaje nisza dla realizacji niezliczonych pomysłów inwestycyjnych dla przedsiębiorców z zagranicy!

Obecnie istnieją programy kredytowe finansowania polskich dóbr inwestycyjnych dla Białorusinów na bardzo korzystnych warunkach. Niezależnie, wspólne projekty biznesowe białorusko-polskie mogą być zasilane trwałymi dobrami zagranicznymi w formie leasingu. Powierzchnie biurowe, handlowe, przemysłowe na Białorusi są powszechnie dostępne i niedrogie, a podatki dla rezydentów zostały w ostatnim czasie bardzo zmniejszone. Dotyczy to szczególnie miast do 50.000 mieszka
ńców i terenów wiejskich. A do tej kategorii należy Słonim.

Na Białorusi niezwykle ważną rolę w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej odgrywają miejscowe władze, głównie rejonowe, odpowiednik naszego powiatu. Ich wola sprawcza ma niebagatelny wpływ na obsadę stanowisk kierowniczych w zakładach uspołecznionych, a ocena merytoryczna tychże wydaje się być sprawą drugorzędną wobec powszechnego zadłużenie. Uniemożliwia to rozwój.  Pozwala jedynie na przetrwanie w postaci utrzymania miejsc pracy, co wydaje się dziś priorytetem na Białorusi.

Aktywność i roztropność władz decyduje w zasadzie o rozwoju gospodarki na danym terenie. Przejawia się to w organizowaniu spotka
ń z przedsiębiorcami zagranicznymi, w udzielaniu im życzliwej i dokładnej informacji o możliwościach i potencjale gospodarczym rejonu, jak również w niesieniu bezinteresownej pomocy merytorycznej, co nie jest normą na Białorusi, niestety.

Władze rejonu słonimskiego są niezwykle zainteresowane współpracą z Polską, a naszej firmie przypadła rola koordynatora działa
ń gospodarczych w ramach porozumienia miast i powiatów Słonima i Aleksandrowa Kujawskiego. Zyskane zaufanie władz słonimskich spowodowało, że ta koordynacja i inicjacja działań nieoczekiwanie rozciągnęła się na całą Polskę.

Liczne spotkania z kierownikami uspołecznionych zakładów pracy i przedsiębiorcami słonimskimi przekonały nas, że szczerze łakną oni współpracy dla przeżycia. Pierwsi, aby udostępnić powierzchnie gospodarcze i inne własne potencjały. Drudzy mają pomysły na wspólny biznes i oczekują jedynie na aport, bądź wkład w postaci technologii, maszyn i urządze
ń.

Według naszych analiz, Białoruś jest już jednym z ostatnich, bliskich krajów europejskich, gdzie można zarobić godnie w krótkim czasie przy relatywnie niedużym wkładzie własnego kapitału, choć nie bez pewnego ryzyka, charakterystycznego dla rynków rozwijających się.

Z uczciwości kupieckiej rekomendujemy przeczytanie tekstu  na stronie Wydziału Handlu Promocji i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Mi
ńsku z jednej strony i  wiadomości dnia  z drugiej!
                                                                                                                  
                              Zapraszamy do kontaktu i
                                            współpracy!
Informujemy:
Kursy celne, kalkulatory, wskaźniki i inne...
Piotr Drożniakiewicz © 2008-2012
SiteMap
Aktualna taryfa celna importowa
Książka w wersju elektroniczej dostępna natychmiast!
Pobierz darmowy
urywek
Reklama
Aktualna taryfa celna importowa Białorusi
Sfinansuj
swoją spółkę zagraniczną niezwykle korzystnym kredytem
Warto!